Trong tháng 5 năm 2020, Đoàn cơ sở Trung tâm GDNN-GDTX ph1t động đoàn viên thanh niên trồng cây Nhớ ơn Bác