Thực hiện “Chiến dịch những giọt máu hồng” - hè 2020