• NGUYỄN THẾ TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0918354807
  • Email:
   tungnguyenthe27@gmail.com
 • NGUYỄN DUY ĐỊNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0917203174
  • Email:
   nguyenduydinh75@gmail.com
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết